مگر از زندگی چه می خواهید؟

ملا صدرا می گوید:

خداوند بی نهایت است ولا مکان وبی زمان

                اما به قدر فهم تو کوچک می شود

                             و به قدر نیاز تو فرود می آید

                               و به به قدر آرزوی تو گسترده می شود

                                 و به قدر ایمان تو کارگشا می شود

یتیمان را پدر می شود ومادر

محتاجان برادری را برادر می شود

عقیمان را طفل می شود

ناامیدان را امید می شود

گمگشتگان را راه می شود

در تاریکی ماندگان را نور می شود

رزمندگان را شمشیر می شود

پیران را عصا می شود

محتاجان به عشق را عشق می شود

خداوند همه چیز می شود همه کس را...

به شرط عشق پاک

     به شرط طهارت روح

          به شرط پرهیز از معامله با ابلیس

بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا

   و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف

      و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاک

        و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار

          و بپرهیزید از ناجوانمردی ها ،ناراستی ها،نامردمی ها...

چنین کنید تا ببینید چگونه:

بر سفره ی شما با کاسه ای خوراک وتکه ای نان می نشیند

در دکان شما کفه های ترازوی تان را میزان می کند

و در کوچه های خلوت شب ،با شما آواز می خواند

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود؟؟؟

 

/ 0 نظر / 6 بازدید