نوشته ای کوتاه از دالایی لاما(رهبر دینی بوداییان)

  • وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.
  • اگر میخواهی قواعد بازی را عوض کنی، نخست قواعد را فرا بگیر.
  • به خاطر مشاجره ای کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.
  • وقتی میخواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیزی را از دست داده ای که چنین موفقیتی را بدست آورده ای .
  • در مواقعی که با همسرت بحث میکنی و از او گله داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه های قدیم نگیر.
  • سالی یک بار به جایی برو که تاکنون هرگز نرفته ای.
  • بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم از نیاز شما به هم سبقت بگیرد.
  • بخشی از هر روز خود را به تنهایی بگذران.
  • به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی، گاه اقبالی بزرگ است.
/ 2 نظر / 28 بازدید
رها

باورها می توانند از برخی افراد ،قهرمان بیافرینند و برخی دیگر را به موجوداتی ناتوان بدل کنند..!