درس هایی برای زندگی

*زمانی که تسلیم باشی ;تمام هستی از تو حمایت میکند وهیچ چیز با تو مخالف نخواهد بود زیرا تو با هیچ چیز مخالف نیستی.

*خودت را بپذیر ؛هر چه که هستی حتی اگر نقصی هم داری آن را بپذیر ، تنها آن هنگام قادری از جنگ با خودت دست برداری وآسوده باشی.

*زندگی یعنی آموختن صلح . صلح با دیگران نه با خودت.

*عشق یک تجربه هست ولی زبان بسیار مکار است؛ پس مراقب زبانت باش.

*توانایی عشق ورزیدن ؛بزرگترین هنر جهان است.

.

.

.

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمدجواد

در زندگي: سه چيز بازنميگردد: زمان،کلمات و موقعيتها. سه چيز نبايد از دست برود: آرامش،اميد و صداقت. سه چيز قطعي نيست: رؤياها،موفقيت و شانس. و سه چيز از با ارزشترينهاست: عشق،اعتمادبنفس و دوستان واقعي.